CONEXIUNEA PUBLICĂ A CONTRACTULUI - Soroban™ - Soroban™

TERMENI DE BAZĂ Termenii utilizați în acest Acord au următoarele semnificații:
 • Servicii - acces la programe de calculator - aplicația on-line pentru antrenarea teoretică și practică al calculului mintal al secvențelor aritmetice conform metodei "Soroban" ® (în continuare - Programe) și suport de informare și consultanță a programelor sub forma unor cursuri privind utilizarea lor corectă).

Lista serviciilor furnizate de către Contractant este indicată pe site-ul http://soroban.md (denumit în continuare "site-ul Web"). 
 • Contractor - persoana care furnizează servicii în temeiul prezentului acord, personal sau prin persoane autorizate.
 • Client - părinți (reprezentant legal) - o persoană care comandă și plătește pentru Servicii în beneficiul său și cea a terților minori - Utilizatori.
 • Utilizatori și clienți - persoane care primesc servicii.
 • Plata - o plată stabilită de Antreprenor pentru prestarea serviciilor și plătită în avans, indiferent de acceptarea în continuare a serviciilor de către Client.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI Contractantul invită orice persoană (denumită în continuare "Client") să încheie prezentul Acord de Fuziune Publică (în continuare - Acordul) privind prestarea de servicii în condițiile stabilite în prezentul Acord. Acest contract este un contract de aderare. Acordul și anexele la acesta sunt documente oficiale publicate pe site.
  1. 1. Serviciile Contractantului nu se aplică activităților educaționale sau didactice în sensul Legii republicane "Cu privire la învățământ" din 21.07.20052 N 547 și nu necesită licențiere, în legătură cu care condițiile de serviciu sunt supuse dispozițiilor generale ale legislației civile din Republica Moldova.
  2. În conformitate cu art. 679 din Codul civil al Republicii Moldova, prezentul Acord este considerat a fi convenit și încheiat de către Client prin comiterea de acțiuni care indică consimțământul de a respecta termenii acordului fără semnarea unei copii în scris de către părți. Acțiunile care atestă acordul de a respecta clauzele contractului și acordul de primire a Serviciilor în condițiile stabilite de Antreprenor vor fi efectuate de către Client cu cel puțin una din următoarele acțiuni: confirmarea unui astfel de consimțământ de către Client pe site prin activarea marcajului "acord" sau plata de către Client pentru serviciile comandate sau semnarea aderarea la condițiile unui contract de achiziții publice de servicii ".
  3. Contractantul va furniza servicii prin adresa, publicată pe site-ul Web.
  4. Încheierea acestui Acord se realizează prin aderarea Clientului la acest Acord, adică prin acceptarea de către Client a termenilor acestui acord în ansamblu, fără condiții, excepții și rezervări. Prin încheierea acordului, Clientul este de acord în mod automat cu acceptarea integrală și necondiționată a prevederilor Acordului, inclusiv a prețurilor și a tuturor cererilor, este o parte integrantă a Acordului. În cazul în care o persoană nu este de acord cu niciunul dintre termenii prezentului Acord sau a Acordului în ansamblul său, el trebuie să se abțină de la aderarea la Contract.
  5. Prin acceptarea prezentului Contract, Clientul confirmă că:
   • are capacitatea civilă necesară;
   • dispune de toate drepturile, permisele și alte documente permise necesare prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova;
   • în momentul încheierii prezentului acord nu este obligat să oblige și nu are cunoștință de împrejurări care să îi împiedice să concluzioneze că este oportun să încheie prezentul acord și să îndeplinească în mod corespunzător toate obligațiile asumate în prezentul acord;
   • voința sa este liberă și corespunde voinței sale interioare;
   • este gata să respecte și să țină cont de toți termenii prezentului acord;
   • nu intenționează să întreprindă acțiuni care ar interfera cu renumele de afaceri a Contractantului și / sau a terților legate de relația contractuală cu Antreprenorul sau cu contrariul legilor Republicii Modov, a standardelor internaționale și a obiceiurilor de afaceri;
   • acțiunile sale vizează obținerea de servicii și nu conțin intenții dăunătoare, intenții frauduloase, încercări de acces neautorizat la informații care sunt proprietatea Contractorului;
   • informațiile personale furnizate de către Contractant sunt corecte, complete și actuale;
   • la data aderării la acord, datele personale ale terților nu sunt utilizate.
6. Termenii contractului sunt stabiliți de către contractant independent în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a Republicii Moldova și în conformitate cu acestea. Termenii contractului pot fi modificați de către contractant cu notificarea obligatorie a clienților de pe site. În caz de dezacord al Clientului cu modificările aduse Contractului, Clientul va avea dreptul să rezilieze contractul prin notificarea Contractantului în termen de 10 zile calendaristice. NU încheierea de către Client a Contractului într-o perioadă de o perioadă de decontare și prelungirea utilizării Serviciilor dovedește consimțământul Clientului cu modificările aduse Contractului.
 1. Atunci când efectuează modificări la prezentul acord, contractantul va afișa un mesaj cu privire la aceste modificări pe site-ul web cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, cu excepția cazurilor pentru care acordul stabilește o altă perioadă și / modificări. În același timp, Antreprenorul garantează și confirmă validarea versiunii actuale a textului prezentului Acord afișat pe site.
 2. Contractantul va furniza servicii Clientului, iar Clientul va plăti Contractantului în condițiile și în modul prevăzut de prezentul Contract. Înainte de a efectua următoarea plată pentru serviciile Contractantului, Clientul este obligat să se familiarizeze cu termenii furnizării și costului. Prin plată, Clientul confirmă faptul că sa familiarizat cu tarifele actuale pentru servicii și cu condițiile de furnizare a acestora publicate pe site și dă consimțământul său pentru continuarea relației contractuale cu Antreprenorul în anumite condiții.
2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
  1. Obligațiile contractantului.
   • Antreprenorul se angajează să furnizeze Serviciile calitativ și în întregime pe durata contractului.
   • Antreprenorul se angajează să furnizeze servicii personal sau cu implicarea unei alte persoane (persoana autorizată a Contractantului).
   • Antreprenorul oferă servicii prin furnizarea accesului la program de calculator a aplicației on-line pentru antrenarea practică și teoretică al unui calcul mintal al secvențelor aritmetice folosind metoda Soroban® și realizarea de suport informativ și consultanță pentru programe sub forma unor cursuri privind utilizarea lor corectă. Antrenamentele se desfășoară conform programului din sălile Contractorului, echipate special cu echipamente informatice, ale căror adrese sunt indicate pe Site.
   • Antreprenorul oferă utilizatorului posibilitatea de a efectua instruiri folosind caietul de lucru și socotelnița - soroban. Socotelnița soroban este reutilizabilă și trebuie returnate către Contractant, dacă cursul nu va fi finisat în totalmente.
   • Contractantul este obligat să depună eforturi maxime pentru a obține cel mai mare rezultat de către Utilizator.
   • Contractantul este obligat să depună eforturi maxime pentru a obține cel mai mare rezultat de către Utilizator.
   • În cazul în care este imposibil să-și îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract, informează imediat Clientul despre acest lucru prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod acceptabil pentru Antreprenor și depune toate eforturile pentru a înlătura obstacolele în calea îndeplinirii îndatoririlor.
2. Drepturile contractantului.
   • Antreprenorul are dreptul de a modifica acordul prin postarea modificărilor pe site și publicarea unei notificări privind modificările aduse acordului.
   • Antreprenorul are dreptul să suspendeze furnizarea de servicii către Client în cazul încălcării de către Client a termenilor și procedurii de plată a serviciilor, a altor condiții ale prezentului Contract, precum și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
   • Contractantul are dreptul să implice terțe părți pentru a efectua acțiuni legale și alte acțiuni legate de furnizarea de servicii către Client și de primirea plăților în baza Contractului, fără a coordona astfel de acțiuni ale Contractantului cu Clientul.
   • În cazul în care numărul de utilizatori din grup este mai mic de 3 persoane pentru grupul preșcolarilor (de la cinci la șapte ani) și 4 copii pentru grupul școlarilor (de la șapte la doisprezece ani) sau nivelul de pregătire al utilizatorului nu corespunde celui specificat în grupul Utilizatori, contractantul are dreptul de a remodela grupurile, prin combinarea grupurilor, schimbarea datei și a orelor de instruire și în alte moduri. Contractantul informează Clientul cu privire la noul timp de antrenament prin intermediul Website-ului sau în orice alt mod acceptabil pentru Antreprenor.
   • Antreprenorul are dreptul să desfășoare cursuri pe teritoriul Contractantului în limita a 3 până la 5 ori pe lună conform unui program aprobat de Contractant (luând în considerare durata proiectului de consultanță 2 (două) cursuri de câte 11 luni) zile calendaristice. Excedentele sunt numărate în favoarea zilelor din calendar, care se încadrează în concediu.
   • Antreprenorul are dreptul la utilizarea gratuită a materialelor foto și video furnizate de Client în activitățile lor de afaceri numai pentru promovarea serviciilor.
   • Clientul este de acord ca Antreprenorul are dreptul la sesiuni foto și video cu Clientul si Utilizatorul si să distribuie și plaseze materialele specificate, orice imagini ale Clientului si Utilizatorilor, precum si materiale fotografice si video furnizate de Client, la discretia Contractantului, numai pentru promovarea serviciilor.
   • Contractantul are dreptul să suspendeze furnizarea de servicii către Client în cazul neîndeplinirii de către Client sau Utilizator, fără un motiv întemeiat, a 3 sau mai multe recomandări ale persoanelor autorizate ale Antreprenorului cu privire la utilizarea corectă a programelor de calculator ale aplicației on-line pentru antrenarea teoretică și practică a calculului mintal al secvențelor aritmetice conform "Soroban®"
3. Responsabilitățile clienților.
   • Clientul se obligă să plătească pentru servicii în întregime și în timp util, în conformitate cu procedura stabilită de plăți și prețul serviciilor indicate pe Site.
   • Clientul se obligă să respecte procedura de prestare a serviciilor de către Antreprenor, programul / graficul de instruire, pentru a se asigura că nu există lecții pierdute și întârzieri în instruire fără un motiv întemeiat, inclusiv de la utilizator, pentru a respecta instrucțiunile Contractantului.
   • Clientul se obligă să respecte recomandările persoanelor autorizate ale Antreprenorului pentru utilizarea corectă a programelor de calculator - simulatoare on-line pentru masteringul teoretic și practic al contului oral al secvențelor aritmetice conform metodei Soroban TM și asigurarea implementării acestor recomandări de către Utilizator.
   • Pentru a obține cele mai bune rezultate, Clientul oferă Antreprenorului informații complete despre utilizator și asigură antrenarea zilnică independentă a utilizatorului cu ajutorul programelor, pentru a stăpâni practica calculului mintal al secvențelor aritmetice conform metodologiei "Soroban®".
   • Clientul este obligat să nu dezvăluie datele obținute în timpul primirii serviciilor, și anume: cheile de acces la programe, informații despre Antreprenor sau angajații săi. Dezvăluirea acestor informații este posibilă numai în cazurile prevăzute în mod expres de legislația în vigoare.
   • Clientul se obligă să monitorizeze modificările prezentului acord, publicate pe site-ul web, și să plătească pentru servicii în conformitate cu prețul serviciilor la momentul plății. Clientul nu are dreptul să exprime pretenții Contractantului în caz de informare cu întârziere târzie sau de a nu se familiariza cu informațiile de pe Site. Clientul își asumă toată responsabilitatea pentru consecințele cunoașterii cu întârziere sau nu se familiarizează cu informațiile furnizate de Antreprenor pentru acesta pe Website.
   • Clientul se angajează să trateze cu atenție proprietățile și echipamentele contractantului. Atunci când provoacă daune asupra proprietății contractantului, inclusiv unei părți terțe în favoarea căreia contractul este încheiat (de către Utilizator), Clientul este obligat să despăgubească prejudiciul cauzat în totalitate și să plătească costurile aferente cheltuielilor Contractantului suportate pentru restaurarea bunului deteriorat.
   • Clientul se obligă să respecte reglementările interne din incinta unde se desfășoară instruirile și să asigure implementarea acestor reguli de către utilizator. La primirea serviciilor, Clientul este obligat să efectueze o îngrijire independentă a bunurilor personale. Contractantul nu este responsabil pentru elementele pierdute sau deteriorate ale Clientului.
   • În cazul rezilierii unilaterale de către Client a Contractului, acesta din urmă este obligat să restituie socotelnița - sorobanul.
   • Clientul se angajează să nu încalce drepturile de proprietate și de proprietate personală ale autorilor și proprietarilor programelor de calculator - aplicația on-line pentru antrenament teoretic și practic al calculului mintal al secvențelor aritmetice conform metodologiei "Soroban®".
4. Drepturile clientului.
   • Clientul are dreptul să primească întreaga gamă de servicii cu acces la programe, inclusiv calitatea și consiliere informativă privind utilizarea corectă a aplicației on-line pentru competența teoretică și practică a calculului mintal utilizând metoda Soroban®.
   • În caz de lipsă a Clientului din cauza lipsei motivate, Contractantul trebuie să recupereze gratuit ziua ratată în grupul paralel sau în timpul consultării convenite cu Antreprenorul.
   • Clientul are dreptul de a recupera lectia ratată în mod individual pentru o taxă suplimentară indicate de contractant.
   • Clientul are dreptul de a primi informații fiabile și suficiente cu privire la serviciile furnizate de Contractant în conformitate cu prevederile Acordului.
   • Clientul are dreptul de a refuza în mod unilateral serviciile furnizorului. În acest caz, Clientul este obligat să notifice Antreprenorul cu 10 (zece) zile înainte de data rezilierii Contractului. În cazul încetării anticipate a furnizării serviciilor în temeiul acordului, returnarea banilor neutilizate nu se returnează. Părțile au convenit că refuzul de a presta serviciile Contractantului trebuie să fie în formă de declarație scrisă a Clientului.
   • Clientul cu utilizatorul are dreptul să viziteze sediul în scopul trecerii cursurilor în conformitate cu orarul și programul contractorului.
   • Clientul are dreptul la utilizarea personală a materialelor fotografice și video la instruire, inclusiv pe Internet, numai cu permisiunea Antreprenorului și cu plasarea siglei acestuia pe astfel de materiale.
3. PRETUL ȘI PROCEDURA DE ACHITARE
  1. Prețul serviciilor este alcătuit din plată anticipată de 100% conform listei de preț a Antreprenorului;
  2. Plata serviciilor furnizate de Contractant se efectuează de către Client în condițiile unei plăți în avans pentru fiecare lună ulterioară înaintea datei de început (prima dată) a acestei luni.
  3. Plata pentru servicii este efectuată de către Client în numerar către antrenorul Contractantului, către Contractant sau prin transfer fără numerar în contul curent, pe card sau alt cont al Antreprenorului.
  4. Dacă plata nu se face la timp, serviciile nu sunt furnizate de către Contractant, accesul la Programe este blocat.
  5. Data îndeplinirii corecte de către Client a obligațiilor de a plăti pentru servicii (data plății) este data creditării fondurilor în contul relevant al Contractorului.
  6. În cazul în care este imposibil să se furnizeze serviciile din vina contractantului, banii plătiți de client, dar care nu au fost furnizate în formă de instruire de către contractant în perioada de raportare (decontare), banii se vor transfera pentru următoarea lună (perioadă) de raportare (decontare).
  7. Contractorul are dreptul de a schimba prețurile serviciilor sale în funcție de nivelul inflației din țară, de fluctuațiile puternice ale cursului de schimb valutar față de leu și de alți factori obiectivi, cu condiția ca notificarea acestor modificări să fie transmisă cu cel puțin o lună înainte de intrarea în vigoare.
  8. În cazul întârzierii efectuării plăților de către Client pentru servicii în baza prezentului Contract, Contractantul are dreptul de a bloca accesul la Programe și de a împiedica Utilizatorii să participe la curs.
4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a termenilor prezentului acord, părțile sunt răspunzătoare în temeiul prezentului acord și al legislației actuale a Republicii Moldova. Contractorul nu este responsabil:
  1. În cazul acordării accesului la Programe din motive tehnice care nu sunt sub controlul Contractantului, în special atunci când Clientul nu are acces la Internet ca urmare a acțiunilor operatorilor de telecomunicații, furnizorilor, efectul virușilor de calculator și / sau al altor programe rău intenționate, din cauza lipsei a software-ul și hardware-ul necesar și / sau o plată necorespunzătoare pentru acest acces;
  2. Pentru acțiunile unor terțe părți care au avut loc la autorizarea acestora în cadrul programelor, în numele Clientului;
  3. Pentru furnizarea către Client a unor informații personale incorecte, incomplete și / sau irelevante;
  4. Pentru utilizarea de către Client a datelor cu caracter personal ale unor terțe părți;
  5. Cu privire la pretenții terților pentru utilizare, inclusiv pe Internet, fără permisiune a imaginilor lor în materialele foto și video ale Clientului.
  6. În cazul neîndeplinirii Serviciului din cauza absenței Clientului, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru aceasta, iar prețul plătit anterior pentru servicii nu va fi rambursat.
  7. Toate litigiile dintre părți vor fi soluționate prin negocieri pe baza soluționării conflictelor, cu respectarea maximă a intereselor Clientului și ale Contractantului.
  8. În cazul în care părțile nu sunt în măsură să ajungă la un acord privind chestiuni controversate prin negocieri, astfel de litigii vor fi înaintate instanței în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.
  9. Recunoașterea de către o instanță a vreuneia dintre dispozițiile prezentului acord nu atrage nulitatea altor dispoziții sau a acordului în ansamblul său și, prin urmare, nu duce la pierderea forței juridice.
Toate programele de calculator - aplicații on-line pentru antrenarea calculului mintal al secvențelor aritmetice conform metodei Soroban®, în care Clientul și Utilizatorul au acces la Contractant, inclusiv cele postate pe site-ul http://www.soroban.md, sunt supuse drepturilor de proprietate intelectuală și la rândul său, sunt supuse unei protecții adecvate.
5. CIRCUMSTANȚELE FORȚEI POSIBILE (SITUAȚIE DE FORȚĂ MAJORĂ) O parte este scutită de răspunderea pentru încălcarea totală sau parțială a Acordului definit prin prezentul Acord și / sau legislația în vigoare în Republica Moldova, dacă dovedește că o astfel de încălcare a survenit ca urmare a unor circumstanțe de forță majoră definite în prezentul Acord, cu condiția ca acestea să fi fost observate autoritatea competentă determinată de legislația actuală a Republicii Moldova. Forța majoră din prezentul acord înseamnă orice evenimente extraordinare ale părților care au loc fără vina părților, în afara voinței lor sau împotriva dorinței sau dorinței părților și care nu pot fi prevăzute și pot, cu toată grijă și distrugerea (evitarea), inclusiv dezastre naturale (cutremure, inundații, uragane, distrugeri provocate de fulgere etc.), dezastre biologice, antropice sau antropice (explozii, incendii, epidemii de masă, epizootice, epifitotice etc.), circumstanțe ale vieții publice (război, operații militare, blocade, tulburări publice, manifestări de terorism, greve în masă și blocări, boicoturi etc. de asemenea, publicarea unor acte normative prohibitive sau restrictive ale organelor de stat sau ale autorităților locale care împiedică părțile să respecte prezentul acord sau să împiedice temporar această punere în aplicare. Partea intenționează să facă trimitere la forța majoră, are obligația de a informa, de îndată, luând în considerare capacitățile tehnologiei de comunicare instantanee și natura obstacolelor existente, la informarea celeilalte părți cu privire la prezența unor circumstanțe de forță majoră și impactul acestora asupra executării prezentului acord. Dacă, totuși, circumstanțele de forță majoră au împiedicat comunicarea în timp util a celeilalte părți, mesajul trebuie transmis prin orice mijloace tehnice de comunicare instantanee în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la momentul în care a devenit posibil. În cazul în care circumstanțele de forță majoră și (sau) consecințele acestora împiedică temporar punerea în aplicare a prezentului acord, punerea în aplicare a prezentului acord este oprită pentru o perioadă în care este imposibilă. În cazul în care, datorită unor circumstanțe de forță majoră și (sau) consecințelor lor pentru care nici una dintre părți nu este responsabilă, executarea prezentului acord este în cele din urmă imposibilă, atunci prezentul acord este considerat reziliat din momentul în care are loc imposibilitatea executării prezentului acord, dar părțile nu sunt scutite de datorii determinată la data terminării prezentului acord. O parte nu poate face referire la circumstanțe de forță majoră ca motiv de scutire de răspundere în cazul în care aceste circumstanțe au apărut după data scadentă a îndeplinirii obligațiilor relevante în temeiul prezentului acord.
6. CONFIDENȚIALITATEA ȘI DATELE PERSONALE
  1. Toate informațiile care au devenit cunoscute Clientului și / sau utilizatorului în legătură cu primirea de servicii de la Antreprenor în baza prezentului Contract (inclusiv parolele pentru accesul la Programe) sunt informații confidențiale și secretul comercial al Contractantului.
  2. Clientul și Utilizatorul se angajează să nu divulge și să nu transfere informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Contractantului pentru examinare și / sau utilizare către terți fără acordul scris prealabil al Contractantului.
  3. Clientul, în legătură cu încheierea prezentului Contract, își dă acordul Contractantului pentru prelucrarea oricăror date cu caracter personal care au devenit cunoscute Contractantului ca urmare a furnizării de servicii în condițiile prezentului acord de interconectare publică. Prelucrarea datelor cu caracter personal include, dar nu se limitează la colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, adaptarea, modificarea, actualizarea, utilizarea și distribuția (inclusiv transferul), depersonalizarea, distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate de către Contractant de către orice persoană legată de relațiile de control ale Contractantului Baze de date personale bazate pe client / utilizator.
  4. Clientul este de acord ca Antreprenorul să nu primească nici un consimțământ suplimentar al Clientului pentru transferul datelor personale ale Clientului către orice persoană legată de relațiile de control ale Contractantului sau în cadrul relațiilor contractuale legate de decontarea datoriei.
7. TERMENUL ȘI ÎNCHEIEREA ACORDULUI
  1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de la data semnării de către Client a acordului și este valabil până la 31 decembrie 2030.
  2. Acordul poate fi reziliat înainte de expirarea acestuia prin acordul reciproc al părților sau în mod unilateral, precum și în cazurile prevăzute de prezentul acord, sub rezerva condițiilor prezentului acord.
  3. În cazul încetării unilaterale a prezentului acord, partea trebuie să notifice cealaltă parte. În acest caz, contractul va fi considerat reziliat de către Contractant după trei zile lucrătoare de la data trimiterii către Client a unui mesaj prin e-mail sau prin publicarea unui anunț pe Site sau prin trimiterea către Client sau predarea acestuia personal, de către Client.
  4. Contractantul are dreptul să rezilieze unilateral prezentul acord cu implementarea imediată a blocării accesului Clientului / utilizatorului la programe, în cazurile:
  5. punerea în aplicare a acțiunilor care pot dăuna reputației întreprinderii și / sau terților legate de relația contractuală cu Antreprenorul sau contravin legislației Republicii Moldova, normelor internaționale și obiceiurilor de afaceri;
  6. În cazul în care Clientul încearcă să obțină acces neautorizat la informațiile care sunt proprietatea Contractantului;
  7. Când Clientul furnizează informații personale incorecte, complete și / sau irelevante;
  8. Utilizarea de către client a datelor cu caracter personal ale terților;
  9. Decizia Curții;
  10. Apariția datoriilor clientului către contractant;
  11. În alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova;
  12. La rezilierea acestui contract și / sau la încetarea primirii de către Client a serviciilor, plata efectuată de către Client în avans nu este rambursabilă.
8. ALTE CONDIȚII ȘI NORME INTERNE ORDINATE ÎN INCINTA ÎNCĂPERII DE PETRECERE A TRENINGURILOR.
  1. Părțile confirmă înțelegerea completă și neechivocă a subiectului și conținutului prezentului acord, drepturile și obligațiile fiecărei părți care decurg din sau în legătură cu punerea în aplicare a acordului, esența termenilor adoptați în acord și conformitatea textului acordului cu intențiile și voința părților. Contractul este încheiat în condiții favorabile pentru părți și nu este rezultatul unor circumstanțe dure pentru aceștia.
  2. Expirarea termenului prezentului acord nu scutește părțile de răspundere pentru încălcarea sa, care a avut loc pe durata prezentului acord.
  3. Prin acceptarea prezentului Contract, Clientul și Utilizatorul sunt de acord să respecte următoarele reguli de conduită în localurile în care Antreprenorul își oferă serviciile:
  1. nu alergați de-a lungul coridoarelor, scărilor, birourilor sau altor locuri;
  2. nu împingeți, nu loviți;
  3. să aveți grijă când vă deplasați la etaj (urcați sau coborâți scările);
  4. nu încercați să intrați neautorizat pe teritoriul spațiilor administrative și tehnice care nu au ca scop localizarea directă a Clientului și a Utilizatorilor;
  5. să nu se comporte agresiv, să nu provoace conflicte și să nu participe la ele;
  6. evitați toate celelalte pericole, aveți întotdeauna precauții și reguli de siguranță;
  7. în locațiile în care contractantul își oferă serviciile, utilizatorii și clienții, reprezentanții lor legali sunt împreună.
  8. În cazurile care nu sunt acoperite de prezentul acord, părțile se orientează în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.